GLORIA 2021…….. until 26 November 2021


Oct 14,2021

GLORIA 2021……..  until 26 November 2021

GLORIA 2021 ……..until 26 November 2021


യഹോവയെ നിന്റെ ധനംകൊണ്ടും എല്ലാവിളവിന്റെയും ആദ്യഫലംകൊണ്ടും ബഹുമാനിക്ക.
( സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 3 : 9 )

Honour the LORD with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:
( Proverbs 3 : 9 )