ഉയിർപ്പ് പെരുന്നാൾ 2024 (Easter Service 2024 )


Mar 30,2024

ഉയിർപ്പ് പെരുന്നാൾ 2024 (Easter Service 2024 )

Easter Service 2024 

ഉയിർപ്പ് പെരുന്നാൾ 2024


05.30 pm- സന്ധ്യാ നമസ്കാരം, രാത്രി നമസ്കാരം

07.00 pm- ഉയിർപ്പ് ശുശ്രൂഷ, വി. കുർബ്ബാന