കാത്തിരിപ്പിന്റെ ധ്യാനപ്രസംഗം | 15th May 2024, Wednesday |


May 15,2024

കാത്തിരിപ്പിന്റെ ധ്യാനപ്രസംഗം | 15th May 2024, Wednesday |

കാത്തിരിപ്പ് ധ്യാനം

Date & Day: 15-05-2024, Wednesday 

TIME: 7.00 PM

  • സന്ധ്യാനമസ്ക്കാരം, സൂത്താറ
  • പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയോടുള്ള മധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥന .
  • കാത്തിരിപ്പിന്റെ ധ്യാനപ്രസംഗം

ധ്യാന പ്രസംഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് Fr. SHIBIN MATHEW JOHN (Vicar: St. George Orthodox Church Vijayawada) ആയിരിക്കും.