ആനീദേ ഞായർ: എല്ലാ വാങ്ങിപ്പോയവരെയും ഓർക്കുന്ന വലിയദിനം.


Nov 30,-0001

ആനീദേ ഞായർ: എല്ലാ വാങ്ങിപ്പോയവരെയും ഓർക്കുന്ന വലിയദിനം.

നാളെ ആനീദേ ഞായർ
എല്ലാ വാങ്ങിപ്പോയവരെയും ഓർക്കുന്ന വലിയദിനം..

"വിത്തുകൾപോൽ മണ്ണിലമർന്ന
മൃതരോടാർദ്രത തോന്നണമേ
ഖേദിച്ചോർ മോദിപ്പാൻ നിൻ
പതിവതുപോലുയിരേകേണം"

നമ്മിൽ നിന്നും വാങ്ങിപോയ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും സ്വർഗീയ യെരുശലേമിൽ ആദ്യജാതന്മാരോടൊപ്പം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ കുരുത്തോലകൾ ഏന്തി കാണപ്പെടുമറാകട്ടെ..