വാങ്ങിപ്പോയ ആചാര്യന്മാരുടെ ഓർമ്മ


Nov 30,-0001

വാങ്ങിപ്പോയ ആചാര്യന്മാരുടെ ഓർമ്മ

"ആചാര്യേശാ മശിഹാ കൂദാശാകളർപ്പിച്ചോ രാചാര്യന്നേകുക പുണ്യം നാഥാ സ്തോത്രം"                                                                                                                                  +++ വാങ്ങിപ്പോയ ആചാര്യന്മാരുടെ ഓർമ്മ +++ : ജനുവരി 28