ദുഃഖ വെള്ളി (Good Friday) 2024


Mar 28,2024

ദുഃഖ വെള്ളി (Good Friday) 2024

ദുഃഖ വെള്ളി (Good Friday) 

8:00am - Good Friday Service 

7:00pm - Eveving Prayer, Vigil And Psalams Recitation

 

08.00 am- ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച്ച ശുശ്രൂഷ

07.00 pm- സന്ധ്യാ നമസ്‌കാരം, ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന (സങ്കീർത്തനം വായന)