മാർത്തോമൻ പൈതൃക സംഗമത്തിന് "സെൻറ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ, അബുദാബി പള്ളിയുടെ ആശംസകൾ


Nov 30,-0001

മാർത്തോമൻ പൈതൃക സംഗമത്തിന് "സെൻറ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ, അബുദാബി പള്ളിയുടെ ആശംസകൾ

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനിസഭയുടെ "മാർത്തോമൻ പൈതൃക സംഗമത്തിന് "സെൻറ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ, അബുദാബി പള്ളിയുടെ ആശംസകൾ